Privacy statement

Privacy is belangrijk. Dat vind jij en dat vind ik ook. Daarom doe ik er alles aan om
jouw persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te
behandelen.

Anouk Mennema, gevestigd aan Snoekbaarsstraat 140, 1432 PG Aalsmeer, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Je leest in deze verklaring alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens
worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw
gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen
worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw
gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.
Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Als jij je niet prettig
voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Anouk Mennema, neem dan
gerust contact met mij op.

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld. Anouk Mennema
verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Jou te kunnen bellen of e-mailen om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– Jou te informeren over wijzigingen van diensten en producten
– Jou te informeren over diensten waarvan jij hebt aangegeven geïnteresseerd te zijn
Anouk Mennema verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht
is, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Anouk Mennema
verwerkt:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie
en telefonisch
• In sommige gevallen jouw Bankrekeningnummer

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Anouk Mennema bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Voor de
standaard persoonsgegevens hanteert Anouk Mennema de fiscale bewaartermijn
van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Anouk Mennema deelt persoonlijke informatie en persoonsgegevens, als dit
essentieel onderdeel is van de coaching. Zij deelt deze uitsluitend met de experts
welke zijn verbonden aan Anouk Mennema en altijd afgestemd.

Anouk Mennema verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Anouk Mennema gebruikt geen
cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
jouw persoonsgegevens door Anouk Mennema en heb jij het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij mij een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een
ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar
op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
anouk@anoukmennema.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou
een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan
het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken,
op jouw verzoek.

Anouk Mennema wil jou er tevens op wijzen dat jij de mogelijkheid hebt om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Anouk Mennema neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat
jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact met ons op via anouk@anoukmennema.nl.